Kollektiv grunnforsikring

Som medlem i Norsk Kiropraktorforening (NKF) er du automatisk omfattet av grunnforsikringen som foreningen har fremforhandlet for sine medlemmer.

obligatorisk forsikring nff.jpg

Dette er en forsikringspakke som består av 7 dekninger, som ikke kan kjøpes hver for seg:

 1. Livsforsikring
 2. Uføreforsikring
 3. Forsikring ved kritisk sykdom
 4. Ansvarsforsikring
 5. Ulykkesforsikring – med faginvaliditet
 6. ID-tyveriforsikring
 7. WebSafe

Alt dette får du for kun kr 326 per måned. Årspris kr 3 912. 

Livsforsikring

Ved død blir en forsikringssum på kr 1 000 000 utbetalt til de etterlatte. Forsikringen gjelder deg som medlem i arbeid og fritid, over hele verden og uansett dødsårsak, ut det året du fyller 70.

Uføreforsikring

Forsikringen gjelder deg som medlem og kommer til utbetaling ved arbeidsuførhet. Forsikringssummen er kr 500 000. 

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får minst 40 % varig uførepensjon fra folketrygden, forutsatt at første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode inntrer før utgangen av det året du fyller 60.

Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 40 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Karenstid

Siden det ikke kreves helseerklæring, er det 2 års karenstid på uføreforsikringen for sykdommer, lyte eller mèn du hadde og kjente til da du ble med på forsikringen.
Livsforsikringen har ingen karenstid.

Ønsker du å øke erstatningsutbetalingen ved død og/eller uførhet?

Dersom du ønsker høyere forsikringssum, utover det som inkluderes i grunnforsikringen, kan du kjøpe ekstra livsforsikring og/eller uføreforsikring for deg og din ektefelle/samboer.

Forsikring ved kritisk sykdom

Forsikringen gjelder deg som medlem og gir en engangsutbetaling på kr 100 000. Den utbetales dersom du får endelig stilt diagnose for nærmere angitte sykdommer eller operasjoner. 

Utbetalingen kommer raskt, allerede 30 dager etter stilt diagnose eller utført operasjon. Den er tenkt som en økonomisk støtte i en vanskelig situasjon, og du bestemmer helt selv hva du vil bruke den til. Noe av det som gir rett til erstatning er:

Hjerteinfarkt Nyresvikt
Hjerneslag Utført organtransplantasjon eller satt på venteliste i Norge for organtransplantasjon av hjerte, lunge, nyrer, lever eller benmarg
Gjennomført hjerteoperasjon Parkinson før fylte 60 år
Gjennomført angioplastikk Blindhet
Kreft Lammelser
Hjernesvulst Store brannskader
Multippel sklerose (MS) Tap av armer og ben
Tap av taleevne  

Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70, og du må være kommet inn i forsikringen før fylte 60 år. 

Karenstid

Kritisk sykdom som er en følge av sykdom/lidelse som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptom innen 90 dager etter oppstart av forsikringen dekkes ikke. 

Ønsker du å øke erstatningsutbetalingen ved kritisk sykdom? 

NKF har en meget gunstig kritisk sykdomsforsikring som kan kjøpes av deg selv og/eller ektefelle/samboer. Du kan kjøpe dekning i klosser av kr 200 000 opp til 1 million. 

Les mer om hvordan du kan kjøpe ekstra kritisk sykdomsforsikring her

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er en veldig viktig forsikring for deg som privatpraktiserende kiropraktor. Denne forsikringen utfyller Norsk Pasientskadeforsikring som dekker selve pasientskaden.

Forsikringen dekker:
 • Anerkjente behandlingsformer som ikke er omfattet av pasientskadeloven
 • Oppreisning til pasienter
 • Rettshjelp for privatpraktiserende kiropraktorer med inntil kr 300 000
 • Fagansvar for skade utenfor Norge

Behandling som ikke er omfattet av pasientskadeloven

Hvis du benytter anerkjente behandlingsmetoder som ikke krever autorisasjon, vil dette dekkes av din ansvarsforsikring hos NKF så lenge det foreligger et erstatningsansvar. NPE dekker kun skader som skjer i forbindelse med behandling som krever autorisasjon. 

Oppreisning til pasienter

Hvis du mottar et søksmål fra en pasient kan denne forsikringen gi pasienten erstatning for ikke-økonomiske tap, såkalt oppreisning. Slike krav kan pasienten stille i tillegg til et krav om erstatning som følge av feilbehandling. Forsikringssum er inntil kr 200 000. 

Rettshjelp

Forsikringen omfatter rettshjelpsdekning for skader som skjer under autorisert behandling omfattet av pasientskadeloven. Forsikringssum er inntil kr 300 000.

Fagansvar utenfor Norge

Fagansvar for skade på personer som oppstår på reise eller midlertidig opphold utenfor Norge, er omfattet av forsikringen. Dette dekkes ikke av NPE som er begrenset til å gjelde fagansvar kun i Norge.

Forsikringssum er inntil kr 10 millioner, og egenandelen ved skade kr 5 000.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Les mer om Norsk Pasientskadeerstatning på websidene deres, www.npe.no 

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dekker deg og din familie ved ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Behandlingsutgifter i forbindelse med ulykken dekkes også med inntil 5 % av forsikringssummen. 

Bruddskader og alvorlige brannskader gir også en mindre utbetaling.

Forsikringssummen er på inntil 2 millioner, men er avhengig av familiesammensetningen på skadedagen.

Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden helt ned til 1 %. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21, for voksne ut året de fyller 70.

Med ulykke menes fysisk skade på kroppen forårsaket av en plutselig fysisk og uforutsett ytre hendelse.

Faginvaliditet

Ulykkesforsikringen har dekning for faginvaliditet for deg som medlem. Det betyr at ved tap av, eller fullstendig ubrukbar arm, hånd eller finger, samt tap av syn eller hørsel, vil dette gi en forhøyet invaliditetsgrad. 

ID-tyveriforsikring

Blir du eller familien din utsatt for et ID-tyveri, kan det bli både kostbart og tidkrevende å rydde opp. Hvis du mistenker at din identitet er blitt stjålet, skal du umiddelbart politianmelde forholdet, samt sperre bankkort og kredittkort.

ID-tyveriforsikringen dekker:

 • Tap av lønn/inntekt opp til kr 25 000, dersom du har behov for å ta fri fra arbeid
 • Juridisk bistand på inntil kr 200 000 som følge av identitetstyveriet
  • Forsvar mot eventuelle kreditorer
  • Fjerne dom hvor du er urettmessig dømt
  • Straffegebyr

WebSafe

WebSafe forsikring hjelper deg eller dine nærmeste med å fjerne ulovlig og krenkende informasjon på nett. 

Forsikringen omfatter:

 • Kostnader til å fjerne lovstridig og krenkende informasjon på internett med inntil kr 30 000 per år.

Vilkår og reservasjonsskjema finner du her. 

Ett års meldefrist

Husk at det er ett års meldefrist for å få utbetaling. Det vil si at du må informere forsikringskontoret om sykdommen eller skaden senest ett år etter at skaden har oppstått eller diagnosen er stilt, for å få utbetaling.